Splošni pogoji o uporabi storitev

 

Splošne informacije

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: Geodetska uprava) opravlja naloge državne geodetske službe, ki med drugim obsegajo tudi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju referenčnih koordinatnih sistemov. Za potrebe rednega vzdrževanja, nadgradnje in razvoja državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (podatki omrežja SIGNAL) in zagotavljanja storitev uporabnikom nad temi podatki je Geodetska uprava vzpostavila službo za GNSS, ki jo izvaja Geodetski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: služba za GNSS).

Splošni pogoji se nanašajo na:

 • uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL, v izmenjevalnem formatu RINEX, DAT, TGD, T01, T02, RTCM, CMRx, CMR+, PDF in XML ter
 • souporabo podatkov in storitev preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL, v izmenjevalnem formatu RTCM, CMRx in CMR+.

Geodetska uprava ne prenaša lastništva podatkov in storitev na uporabnika podatkov, vendar uporabniku, v skladu s temi splošnimi pogoji podeljuje pravico uporabe podatkov in storitev za takšen namen, za katerega je dostop do le teh dobil in je opredeljen tudi v dogovoru – pogodbi o uporabi oz. souporabi omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL.

Geodetska uprava si pridržuje pravico, da splošne pogoje posodobi kadarkoli, ne da bi o tem obvestila uporabnika. Najnovejšo različico splošnih pogojev si lahko ogledate na teh spletnih straneh.

Uporabnik je dolžan Geodetski upravi in službi za GNSS nemudoma sporočiti vsako spremembo namena uporabe podatkov in storitev.

Pogoji uporabe

 • podatki in storitve se ne smejo uporabljati na tak način, ki bi nakazoval, da Geodetska uprava promovira uporabnika ali njegove izdelke glede na tretje osebe;
 • podatki in storitev morajo biti uporabljeni v skladu z materialnimi predpisi Republike Slovenije s področja geodetske dejavnosti ter drugimi predpisi, ki so z geodetsko dejavnostjo povezani;
 • uporabnik mora ob kakršnikoli objavi navesti vir podatkov in storitev:
  • ob objavi, prikazu ali posredovanju mora uporabnik na primernem mestu in na primeren način navesti ali prikazati naslednje informacije:
   • naziv: »Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije«;
   • naziv, vrsta podatkov ali storitve;
   • stanje podatkov (čas, na katerega se podatki nanašajo oz. datum pridobitve podatkov).

Uporabnik mora zagotoviti, da se zahtevane informacije o viru podatkov ali storitev na primeren način objavijo ali navedejo v njegovem izdelku ali storitvi. V primeru posredovanja podatkov tretjim osebam, uporabnik te splošne pogoje posreduje tudi njim. Vir se navede na samem izdelku, kadar pa to ni mogoče, npr. v primeru storitve prenosa podatkov ipd., se vir navede na mestih, kjer so navedene primerljive navedbe avtorjev, najmanj enako poudarjeno, kot ostale.

Omejitev dostopa

Geodetska uprava pri morebitnih omejitvah javnega dostopa do zbirk prostorskih podatkov in omrežnih storitev upošteva določbe predpisov, ki urejajo informacije javnega značaja in zlasti tudi 15. in 17. člen Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010 in nasl.).

Pravice in odgovornost Geodetske uprave in službe za GNSS

Geodetska uprava zagotavlja podatke ali storitve takšne, kot so in izključuje kakršnokoli odgovornost v zvezi s kakovostjo podatkov ali storitev:

 • ne odgovarja za vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov ali storitev;
 • ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenih spletnih straneh oziroma si jih uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani ali z uporabo omrežnih storitev;
 • ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov ali storitev.

Geodetska uprava in služba za GNSS imata pravico, da lahko kadarkoli spremenita strukturo podatkov in omrežne storitev ter splošne pogoje za njihovo uporabo, glede katerih bosta uporabnike obveščali preko spletne strani www.gu-signal.si.

Registracijski podatki in zasebnost

Za dostop do storitev se mora uporabnik registrirati preko registracijskega obrazca, kateri zahteva določene informacije, podatke o organizaciji in uporabnikih ter je dosegljiv na spletni strani www.gu-signal.si. Na podlagi registracije mu služba za GNSS dodeli uporabniški račun z uporabniškim imenom in geslom. Z registracijo uporabnik jamči, da so vse vnesene informacije in podatki resnični, točni in da bo te podatke redno (najkasneje v treh delovnih dneh po spremembi) vzdrževal in posodabljal, tako da bodo v vsakem trenutku veljavni, popolni in točni.

Geodetski upravi ter službi za GNSS uporabnik dovoljuje uporabo podatkov za namene nadzora nad uporabo podatkov in za statistično raziskovalne namene.

Varnost in geslo

Uporabnik je odgovoren za vzdrževanje tajnosti gesla in uporabniškega računa, zato se mora posluževati korakov, da zagotovi, da drugi ne pridobijo njegovega gesla in računa. Ne Geodetska uprava, ne služba za GNSS ne bosta uporabnika nikoli prosili za geslo. Uporabniški račun je prepovedano prenesti ali deliti z drugo osebo. Geodetska uprava si privzema pravico do takojšnje ukinitve uporabniškega računa, če uporabnik deli ali prenese uporabniški račun (uporabniško ime in geslo) tretji osebi.

Obračun podatkov in storitev

Uporabnik plača uporabo omrežne storitve po veljavnem stroškovniku za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov na dan obračuna podatkov. Trenutno veljavne cene so objavljene v stroškovniku za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-2/2020-2552-1 z dne 24. 02. 2020.

Za souporabo podatkov in storitev pa bo Geodetska uprava zaračunala pristojbino določeno v Stroškovniku za souporabo podatkov in storitev številka 35391-3/2020-2552-1 z dne 24. 02.2020. Pristojbina se obračuna v polnem znesku, če se pogodba sklepa za obdobje od 1. aprila tekočega leta do 31. marca naslednjega leta oz. se obračuna sorazmerni delež če je to obdobje krajše.

Plačilo pristojbine:

 • če je pogodba sklenjena do 31. julija v letu in bo pristojbina plačana v enem obroku v 15 dneh po podpisu pogodbe, se na pristojbino prizna še 25 % popust;
 • če je pogodba sklenjena do 31. julija v letu in bo pristojbina plačana v dveh obrokih, mora biti prvi obrok pristojbine plačan v 15 dneh po podpisu pogodbe, drugi obrok pa najkasneje do 30. septembra tistega leta;
 • če je pogodba sklenjena po 31. juliju v letu, se sorazmerni del pristojbine za souporabo podatkov in storitev plača v enkratnem znesku v 15 dneh po podpisu pogodbe glede na število mesecev uporabe do 31. marca naslednjega leta. Upošteva se celotni mesec, v katerem uporabnik sklene pogodbo.

Dogovor – pogodba o souporabi podatkov in storitev preoblikovanja  podatkov omrežja SIGNAL se sklepa za obdobje do 31. marca z možnostjo podaljšanja po njenem izteku.

Oba stroškovnika, tako Stroškovnik za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL, kot Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev sta objavljena v katalogu informacij javnega značaja Geodetske uprave Republike Slovenije (www.gu.gov.si), na slovenskem INSPIRE geoportalu (www.geoportal.gov.si) in slovenskem Prostorskem portalu PROSTOR (www.e-prostor.gov.si).

Uporaba omrežne storitve prenosa podatkov in souporaba podatkov in storitev je za osebe javnega prava, za namene opravljanje nalog javnega značaja, brezplačna, in sicer v obsegu in z omejitvami izvajanja javnih nalog, ki so jim dodeljene.

Končne določbe

S potrditvijo splošnih pogojev in z uporabo podatkov ali storitev se uporabnik strinja z navedenimi pogoji uporabe. Pravica uporabe nemudoma preneha, če uporabnik prekrši pogoje uporabe ali jih uporablja v nasprotju z njihovim namenom.

Kontaktne informacije

Služba za GNSS

telefonska številka: 01 200 29 29

elektronski naslov: gps@gis.si.

spletna stran: www.gu-signal.si