Slovarček

 

 • CMRx/CMR+
Kratica za ime sklopa internih standardov podjetja Trimble za pošiljanje podatkov GNSS. Najnovejša iteracija je CMRx, njen predhodnik pa sta bila CMR+ in CMR. Tovrstni podatkovni tok uporablja tudi omrežje SIGNAL za pošiljanje podatkov uporabnikom.
 • FKP
Kratica za ploskovne popravke opazovanj (iz nem. Flächen Korrektur Parameter; angl. area correction parameters); gre za eno izmed tehnik za zagotavljanje omrežnih popravkov opazovanj, in sicer s podajanjem infor­macij o prostorsko odvisnih vplivih na opazovanja.
 • Galileo
Ime evropskega civilnega globalnega navigacijskega satelitskega sistema, ki ga vzpostavlja Evropska vesoljska agencija (European Space Agency – ESA); vesoljski segment bo tvorilo 30 satelitov; predvidoma bo v polni sestavi na voljo leta 2020.
 • GBAS
Kratica skupnega imena za zemeljske sisteme za zagotavljanje popravkov opazovanj (iz angl. Ground Based Augmentation System), kot so npr. slovenski SIGNAL, avstrijski APOS, nemški SAPOS, švicarski SWIPOS ipd.
 • GLONASS
Kratica imena ruskega vojaškega globalnega navigacijskega satelitskega sistema, ki ga upravlja ruska zvezna vlada oziroma Ruske vesoljske sile.
 • GNSS
Je kratica skupnega imena za globalne navigacijske satelitske sisteme (iz angl. Global Navigation Satellite System), kot so npr. ameriški GPS, ruski GLONASS, evropski Galileo in kitajski Beidou.
 • GPRS
Kratica za prenos podatkov v brezžičnih omrežjih (iz angl. General Packet Radio Service); ena izmed možnosti za dostop do podatkov – paketni dostop, npr. v omrežju SIGNAL.
 • GPS
Kratica imena ameriškega vojaškega globalnega navigacijskega satelitskega sistema (iz angl. Global Positioning System), ki deluje v okviru programa NAVSTAR, pod okriljem ameriškega ministrstva za obrambo.
 • GRS 80
Kratica imena globalnega referenčnega sistema (iz angl. Global Reference System 1980) – letnica pomeni leto uveljavitve –, ki ga je leta 1979 sprejela Mednarodna zveza za geodezijo in geofiziko (angl. International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG); definira štiri osnovne geofizikalne parametre Zemlje, in sicer veliko polos, geocentrično gravitacijsko konstanto, dinamični faktor oblike in kotno hitrost; iz teh parametrov je izpeljana tudi druga polos globalnega elipsoida GRS 80.
 • GSM
Kratica za globalni sistem za mobilne komunikacije (iz angl. Global System for Mobile communications); ena izmed možnosti za dostop do podatkov – klicni dostop, npr. v omrežju SIGNAL.
 • IGS
Kratica za mednarodno službo za globalne navigacijske satelitske sisteme (iz angl. International GNSS Service), ki med drugim izračunava natančne tirnice satelitov za naknadno obdelavo.
 • ITRF 2000
Kratica imena za mednarodni terestrični referenčni sestav (iz angl. International Terrestrial Reference Frame 2000); letnica predstavlja trenutek oziroma epoho (2000,0), na katero se nanaša; gre za zadnjo izmed nizov realizacij (ITRF 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97); v tem sestavu se izračunavajo natančne tirnice satelitov za naknadno obdelavo opazovanj.
 • ITRS 89
Kratica imena mednarodnega terestričnega referenčnega sistema (iz angl. International Terrestrial Reference System 1989); gre za mednarodni geocentrični geodetski datum, sprejet s strani IERS (angl. International Earth Rotation Service).
 • NAVSTAR
Kratica imena ameriškega programa oziroma sistema GPS-satelitov (iz angl. NAVigation System with Time And Ranging); glejte tudi GPS.
 • NEU
Kratica za niz koordinat v lokalnem geodetskem koordinatnem sistemu (iz angl. Northing Easting Upping). Gre za najbolj udoben način podajanja natančnosti izračunanih koordinat točk določenih z GNSS (npr. RMS po komponentah), saj se kakovost določitve višin praviloma razlikuje od kakovosti določitve horizontalnih koordinat.
 • NMEA
Kratica za standardizirana elektronska sporočila (po ustanovi, ki jih je uvedla, tj. iz angl. National Marine Electronics Associations); na primer za sporočilo o položaju GNSS-sprejemnika pri uporabi VRS.
 • NTRIP
Kratica imena protokola za razpošiljanje diferencialnih popravkov in drugih podatkov uporabnikom GNSS-tehnologij preko interneta (iz angl. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol); temelji na HTTP (iz angl. HyperText Transfer Protocol); uporablja ga npr. omrežje SIGNAL.
 • PDOP
Kratica za vrednost, ki se nanaša na kakovost določitve položaja (iz angl. Position Dilution Of Precision); izraža razmerje med napako položaja sprejemnika in napako položajev satelitov – geometrijsko je to vrednost, ki je obratno sorazmerna volumnu štiristrane piramide, ki jo tvorijo sprejemnik in štirje sateliti, ki so v času meritev nad obzorjem razporejeni najugodneje.
 • PE
Kratica za verjetni odklon (iz angl. Probable Error); včasih uporabljen statistični način podajanja natančnosti; gre za polovično dolžino intervala s 50-odstotnim zaupanjem. Velja: PE = 0,674 × s. Bolj običajen način podajanja natančnosti je interval 95-odstotnega zaupanja in standardni interval zaupanja; odgo­varjajoča dvo­razsežna cenilka je verjetni krožni položajni odklon (CEP/CPE).
 • PVT
Kratica za postopek podobnostne transformacije in interpretacijo trans­formacijskih parametrov (iz angl. Position Vector Transformation convention).
 • RINEX
Kratica imena od sprejemnika neodvisnega formata zapisa GNSS-opazovanj (iz angl. Receiver INdependent EXchange format); podpira vse osnovni tipe GNSS-opazovanj; uporablja ga npr. omrežje SIGNAL.
 • RMS/MSE
Kratica za srednji kvadratni odklon (iz angl. Root Mean Square, tudi Mean Square Error); običajen statistični način podajanja natančnosti; predstavlja polovično dolžino 68,3-odstotnega intervala zaupanja – glejte tudi standardni interval zaupanja; opazo­vanja, ki od srednje vrednosti odstopajo za več od trikratnika te vrednosti, se običajno obravnavajo kot grobe napake.
 • RTCM
Kratica za skupno ime sklopa standardov za pomorsko navigacijo in satelitske tehnologije (po ustanovi, ki jih je uvedla, tj. iz angl. Radio Technical Commission for Maritime service); med drugimi vključuje tudi standard za diferencialni GNSS; uporablja ga npr. omrežje SIGNAL.
 • RTK
Kratica za kinematično metodo GNSS-izmere v realnem času (iz angl. Real Time Kinematic).
 • SBAS
Kratica skupnega imena za satelitske sisteme za zagotavljanje popravkov opazovanj (iz angl. Satellite Based Augmentation System), kot so npr. evropski EGNOS, ameriški WAAS, japonski MSAS ipd.
 • SIGNAL
Kratica imena slovenskega državnega sistema za zagotavljanje popravkov opazovanj (iz SI-Geodezija-Navigacija-Lokacija) – ime slovenskega omrežja stalnih GNSS-postaj. V omrežje je vključenih 16 slovenskih stalnih GNSS-postaj, in sicer Bodonci, Bovec, Brežice, Celje, Črnomelj, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ptuj, Radovljica, Trebnje in Lendava. Dodatno je zraven vključenih še 12 tujih postaj (5 avstrijskih, 6 hrvaških in 1 madžarska).
 • VRS
Kratica za virtualno referenčno postajo (iz angl. Virtual Reference Station); gre za eno izmed tehnik za zagotavljanje omrežnih popravkov opazovanj, in sicer glede na poljubno izbrano referenčno točko znotraj omrežja stalnih GNSS-postaj; podpira jo npr. omrežje SIGNAL; glejte tudi FKP.
 • WAAS
Kratica imena ameriškega satelitskega sistema za zagotavljanje popravkov opazovanj (iz angl. Wide Area Augmentation System); razvila sta ga skupaj ameriško ministrstvo za promet ter ameriška zvezna uprava za letalstvo (Federal Aviation Administration – FAA); glejte tudi EGNOS.
 • WGS 84
Kratica imena svetovnega geodetskega sistema (iz angl. World Geodetic System 1984); gre za geocentrični geodetski datum, ki ga od januarja 1987 uporablja GPS; ima svoj lasten referenčni elipsoid WGS 84.