O službi za GNSS

 

Služba za GNSS deluje v okviru državne geodetske službe na Geodetskem inštitutu Slovenije.  Njena osnovna naloga je upravljanje državnega omrežja stalnih GNSS postaj SIGNAL. Služba za GNSS opravlja naslednje naloge:
 • deluje kot državni operativni center in skrbi za tehnično delovanje omrežja,
 • izvaja analize položajev GNSS postaj in analize kakovosti opazovanj v realnem času,
 • posreduje podatkovni tok v realnem času do uporabnikov,
 • distribuira podatke v formatu RINEX in vodi arhiv teh podatkov,
 • nudi podporo uporabnikom omrežja.

 Organizacija Službe za GNSS

 • Operativni center skrbi za nemoteno delovanje GNSS postaj v omrežju SIGNAL, vodi dokumentacijo o omrežju in izvaja administracijo omrežja.
 • Analitični center na podlagi podatkov iz stalnih GNSS postaj izvaja analize delovanja omrežja, kakovosti opazovanj in skrbi za periodično izračunavanje položajev GNSS postaj v ETRS89/TM.
 • Podatkovni center posreduje podatkovni tok v realnem času do uporabnikov, izdaja podatke v formatu RINEX, skrbi za arhiviranje podatkov ter informira in nudi strokovno podporo uporabnikom.

Dejavnosti Službe za GNSS

Služba za GNSS je začela delovati v letu 2001. V tem času je sodelovala pri izvedbi oz. izvajala naslednje projekte:
 • vzpostavitev omrežja SIGNAL
 • upravljanje omrežja SIGNAL
 • izračun koordinat GNSS postaj omrežja SIGNAL v ETRS89/TM
 • stalno kontrolno preračunavanje koordinat GNSS postaj v ETRS89/TM
 • distribucija podatkov GNSS postaje Ljubljana v center omrežja EPN (European Permanent Network)
 • posredovanje podatkovnega toka v realnem času do uporabnikov in pogodbenih distributerjev
 • izmenjava podatkov z avstrijskim omrežjem GNSS postaj APOS, hrvaškim omrežjem CROPOS, italijanskim omrežjem FVG in madžarskim omrežjem GNSSnet.hu.