Opozorilo o rezultatih TOP storitve

 

V poročilu podani standardni odkloni koordinat so rezultat izravnave baznih vektorjev in ne predstavljajo dejanske točnosti koordinat v državnem koordinatnem sistemu, temveč le medsebojno skladnost baznih vektorjev. Dejanska kakovost koordinat je odvisna od metode izmere (hitra statična, statična), uporabljenega instrumentarija in pribora, pogojev med izmero (odprtost neba, moteči dejavniki, ki povzročajo velik odboj signala …), načina centriranja (togo grezilo, stativ) idr.

Za izračun koordinat posamezne točke se praviloma uporabi šest baznih vektorjev do šestih najbližjih stalnih postaj omrežja SIGNAL. V primeru, da je obdelava določenega baznega vektorja neuspešna, tak bazni vektor ni vključen v izračun koordinat obravnavane točke. V primeru, da so v izračun koordinat vključeni le trje bazni vektorji (ali manj), lahko sklepamo, da so opazovanja slabše kakovosti in je kakovost tako dobljenih koordinat vprašljiva. V takšnem primeru je na poročilu o obdelavi opazovanj tudi izpisano opozorilo o vprašljivi kakovosti koordinat.

V primeru zagotovitve dovolj dolgega niza kakovostnih opazovanj je pričakovana skladnost baznih vektorjev na nivoju centimetra. V kolikor je standardni odklon določene koordinate višji od 10 cm, lahko sklepamo, da so bila v obdelavo posredovana opazovanja slabše kakovosti. Tudi v tem primeru se na poročilu o obdelavi opazovanj izpiše opozorilo o vprašljivi kakovosti koordinat.

V primeru izpisa kateregakoli zgoraj omenjenega opozorila je odgovornost na strani uporabnika, da presod, ali je kakovost koordinat primerna za njegov projekt, ocenjujemo pa, da njihova kakovost ni primerna za uporabo v javnih evidencah.

V primeru, ko se na poročilu izpiše opozorilo o vprašljivi kakovosti koordinat, uporabniku ne bomo zaračunali obdelave opazovanj na dotični točki.

Geodetska uprava Republike Slovenije in Trimble Navigation Ltd ne odgovarjata za škodo, ki bi morebiti nastala uporabniku ali tretjim osebam v pravnem razmerju z uporabnikom, ki je posledica napak v prevzetih podatkih ali zaradi motenj pri delovanju storitev.